Debatt: Hybridkrigföring i luftarenan

Ingen kan veta exakt vad som kommer att hända i framtiden. Däremot är det tämligen väl dokumenterat vad som hände på nedre Manhattan 2001-09-11, över östra Ukraina 2014-07-17 respektive över franska alperna 2015-03-24. Om än på vitt skilda sätt, så dödades i alla tre fallen stora mängder med civila flygpassagerare ombord på tekniskt väl fungerande flygplan i reguljär kommersiell linjetrafik av antagonistiskt våld. Kan något liknande hända igen?
De rättsliga och utomrättsliga konsekvenser, som hittills följt på dessa händelser kan svårligen bedömas förhindra vare sig statliga eller icke-statliga aktörer från fortsatt hybridkrigföring i luftarenan. Men kan någon aktör vara så hänsynslös att denne ger sig på intet ont anande flygpassagerare?
– Finns våldsbejakande extremism? Finns stater med territoriellt expansiva ambitioner? Finns psykisk sjukdom?
Svensk incidentjakt med JAS 39C/D inväntar tillgång på frekvenser, tidluckor och kryptonycklar för användning i systemet Link-16 (L16) i fred, kris och beredskap. Efter det att JAS 39A/B flög för sista gången 2012-12-13 och dess egenutvecklade nationella datalänkar för stridsledning avvecklades och intill multinationellt förankrat beslut om att Sverige disponerar interoperabel länk (L16) också för nationellt försvar i fred vunnit laga kraft, så bedrivs svensk incidentberedskap med JAS 39C/D på tal samt i klartext. Nato är till skillnad från EU en mellanstatlig organisation och ej en överstatlig. Nato fattar beslut i konsensus.
Vid en fredstida incident där ett i svenskt luftrum inkräktande civilt eller militärt flygplan framhärdar med att hålla kurs mot ett högvärdigt eller av annat skäl skyddsvärt mål, så saknar svensk myndighet och därmed också politisk ledning möjlighet att kommunicera med svensk statsmakts representant på plats i luften utan att det röjs för radioamatörer. Ett sådant informationsläckage är otillfredsställande.
Jens G. Pettersson