Årsmöte 2020 med föredrag av FMV

  • Datum: 2020-02-20
  • Plats: K1, Lidingöv. 28, sal Düna, mittre stallet t v innanför vakten, T-bana Stadion
  • Tid: 17.00
  • Sluttid: 21.00
  • Anmälan:till anmalan@rosis.org senast 7 feb med personnr!! ange om mat önskas
  • Kostnad: ingen

ROSIS årsmöte

Härmed kallas alla medlemmar i ROSIS till årsmöte 2020.
Motioner ska vara ROSIS kansli tillhanda senast 2020-01-21, kansli@rosis.org

Tidplan:

17.00-18.00  mingel+uthämtning av märken samt idrotts- och skyttepriser, dock ej mästerskapspriser

18.00-19.00 enklare förtäring

19.00-20.00 föredrag av brigadgeneral Mikael Frisell, chef armémtrl på FMV om framtidens materiel och inköp

20.00-21.00 årsmöte

 

Föredragningslista:

1. Val av ordförande och sekreterare för årsmötet
2. Godkännande av föredragningslista
3. Val av två personer att jämte ordföranden justera dagens protokoll
4. Parentationslista
5. Årsmötets behöriga utlysande
6. En återblick på 2019 samt program för 2020
7. Styrelsens och revisorernas berättelser
8. Fastställande av resultat- och balansräkningarna
9. Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen
10. Val av ordförande, bestämmande av antalet övriga styrelseledamöter samt val av dessa
11. Val av två revisorer och en revisorssuppleant
12. Val av förbundsrepresentanter
13. Tillsättande av valberedning
14. Presentation av budget för 2020 och fastställande av årsavgift för 2021
15. Propositioner
16. Motioner
17. Övriga frågor. Under denna punkt kan inga beslut fattas.
18. Mötet avslutas

Årsmöteshandlingar finns på förfrågan hos kansliet, kansli@rosis.org

OBS: för att delta på årsmötet krävs medlemskap och betald årsavgift för 2020!

publicerat 18 okt 2019

 

 

 

 

Kalender