Årsmöte 2021, digitalt

  • Datum: 2021-02-25
  • Plats: digitalt som videokonferens enl separat info som mailas till de som anmält sig via ROSIS nya register i Svenska lag
  • Tid: 19.00 (inloggning från 18.30)
  • Sluttid: 20.00
  • Anmälan:enl länk nedan senast 20 februari
  • Kostnad: ingen

Kallelse till ROSIS årsmöte

Härmed kallas alla medlemmar i ROSIS till årsmöte 2021.
Motioner ska vara ROSIS kansli tillhanda senast 2021-01-26 och sänds till kansli@rosis.org

Tidplan:

18.30-19.00 inloggning på Microsoft Teams, insläpp till det virtuella väntrummet/lobbyn
19.00-20.00  årsmöte

ROSIS respekterar givetvis FHM beslut och restriktioner och kommer att genomföra detta möte digitalt som videokonferens.

Vi kommer av denna anledning att fokusera enbart på formalia och återkommer med belöningar, utmärkelser och föredrag vid senare tillfälle.

Föredragningslista:

1.  Årsmötets öppnande
2.  Val av ordförande för mötet
3.  Val av sekreterare för mötet
4.  Godkännande av föredragningslista
5.  Fastställande av röstlängd
6.  Val av två justeringsmän
7.  Frågan om stämman blivit behörigen kallad
8.  Styrelsens verksamhetsberättelse för 2020
9.  Revisorernas berättelse
10.  Fastställande av resultat- och balansräkningar
11.  Fråga om ansvarsfrihet för ROSIS styrelse för den tid revisionen avser
12.  Val för tiden fram till nästa ordinarie årsmöte
         a.  Ordförande för ett år
         b.  Ledamöter enligt §23 för ett år
         c.  Två revisorer jämte två ersättare för ett år
13.  Val av delegater
         a.  Sverof
         b.  Försvarsutbildarförbundet
14.  Val till valberedningen för tiden till och med nästa ordinarie årsmöte; ordförande och övriga ledamöter
15.  Fastställande av arvoden till styrelsen
16.  Fastställande av summarisk budget och översiktlig verksamhetsplan för sällskapet 2021
17.  Fastställande av årsavgift för nästkommande verksamhetsår (2022)
18.  Propositioner till Årsmötet debatteras och besvaras
19.  Övriga frågor
20.  Årsmötets avslutande

Årsmöteshandlingar finns på förfrågan hos kansliet, kansli@rosis.org

OBS: För att delta på årsmötet krävs medlemskap och betald årsavgift för 2021!

Anmälan senast den 20 februari till https://www.svenskalag.se/rosis/aktivitet/9938902/arsmote-2021

OBS! du måste vara inloggad för att anmäla dig, för inloggningsdetaljer se tidigare mail sänt från ROSIS via Svenska lag, glöm inte kolla ditt spamfilter!

Publicerat 30 okt 2020. Uppdaterat 4, 8 samt 11 februari.

 

 

 

 

Kalender