Årsmöte 2019 med föredrag om Aurora

  • Datum: 2019-02-19
  • Plats: Starrängsringen 69, Gärdet, T-bana Stadion
  • Tid: 17.00
  • Sluttid: 21.00
  • Anmälan:Ingen, maila dock till: kansli@rosis.org senast 9 februari om mat önskas
  • Kostnad: ingen

ROSIS årsmöte

Härmed kallas alla medlemmar i ROSIS till årsmöte 2019.
Motioner ska vara ROSIS kansli tillhanda senast 2019-01-21, kansli@rosis.org

Tidplan:

17.00-18.00  mingel+uthämtning av märken samt idrotts- och skyttepriser, dock ej mästerskapspriser

18.00-19.00 enklare förtäring

19.00-20.00 föredrag av generalmajor amf Bengt Andersson om Aurora 2020

20.00-21.00 årsmöte

 

Föredragningslista:

1. Val av ordförande och sekreterare för årsmötet
2. Godkännande av föredragningslista
3. Val av två personer att jämte ordföranden justera dagens protokoll
4. Parentationslista
5. Årsmötets behöriga utlysande
6. En återblick på 2018 samt program för 2019
7. Styrelsens och revisorernas berättelser
8. Fastställande av resultat- och balansräkningarna
9. Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen
10. Val av ordförande, bestämmande av antalet övriga styrelseledamöter samt val av dessa
11. Val av två revisorer och en revisorssuppleant
12. Val av förbundsrepresentanter
13. Tillsättande av valberedning
14. Presentation av budget för 2019 och fastställande av årsavgift för 2020
15. Propositioner
16. Motioner
17. Övriga frågor. Under denna punkt kan inga beslut fattas.
18. Mötet avslutas

Årsmöteshandlingar finns på förfrågan hos kansliet, kansli@rosis.org

OBS: för att delta på årsmötet krävs medlemskap och betald årsavgift för 2019!

publicerat 25 nov 2018

 

 

 

 

Kalender