Årsmöte 2021, digitalt

  • Datum: 2021-02-25
  • Plats: digitalt som videokonferens enl separat info
  • Tid: 19.00
  • Sluttid: 20.00
  • Anmälan:till anmalan@rosis.org senast 20 feb
  • Kostnad: ingen

Kallelse till ROSIS årsmöte

Härmed kallas alla medlemmar i ROSIS till årsmöte 2021.
Motioner ska vara ROSIS kansli tillhanda senast 2021-01-26 och sänds till kansli@rosis.org

Prel tidplan:

19.00-20.00  årsmöte

ROSIS respekterar givetvis FHM beslut och restriktioner o kommer att genomföra detta möte digitalt som videokonferens.

Vi kommer av denna anledning att fokusera enbart på formalia och återkommer med belöningar, utmärkelser och föredrag vid senare tillfälle.

Föredragningslista:

1. Val av ordförande och sekreterare för årsmötet
2. Godkännande av föredragningslista
3. Val av två personer att jämte ordföranden justera dagens protokoll
4. Parentationslista
5. Årsmötets behöriga utlysande
6. En återblick på 2020 samt program för 2021
7. Styrelsens och revisorernas berättelser
8. Fastställande av resultat- och balansräkningarna
9. Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen
10. Val av ordförande, bestämmande av antalet övriga styrelseledamöter samt val av dessa
11. Val av två revisorer och en revisorssuppleant
12. Val av förbundsrepresentanter
13. Tillsättande av valberedning
14. Presentation av budget för 2021 och fastställande av årsavgift för 2022
15. Propositioner
16. Motioner
17. Övriga frågor. Under denna punkt kan inga beslut fattas.
18. Mötet avslutas

Årsmöteshandlingar finns på förfrågan hos kansliet, kansli@rosis.org

OBS: för att delta på årsmötet krävs medlemskap och betald årsavgift för 2021!

publicerat 30 okt 2020

 

 

 

 

Kalender