Årsmöte 2021 med föredrag

  • Datum: 2021-02-25
  • Plats: Militärsällskapet, Valhallavägen 104, 1 tr, kod 2009
  • Tid: 17.00
  • Sluttid: 21.00
  • Anmälan:till anmalan@rosis.org senast 20 feb, ange om mat önskas
  • Kostnad: ingen

ROSIS årsmöte

Härmed kallas alla medlemmar i ROSIS till årsmöte 2021.
Motioner ska vara ROSIS kansli tillhanda senast 2021-01-26, kansli@rosis.org

Prel tidplan:

17.00-18.00  årsmöte

18.00-19.00 enklare förtäring, mat köps i baren o vi sitter i matsalen

19.00-20.00 föredrag ESO

ROSIS respekterar givetvis FHM beslut och restriktioner o sitta glest i matsalen under hela tiden med max ca 44 pers.

Föredragningslista:

1. Val av ordförande och sekreterare för årsmötet
2. Godkännande av föredragningslista
3. Val av två personer att jämte ordföranden justera dagens protokoll
4. Parentationslista
5. Årsmötets behöriga utlysande
6. En återblick på 2020 samt program för 2021
7. Styrelsens och revisorernas berättelser
8. Fastställande av resultat- och balansräkningarna
9. Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen
10. Val av ordförande, bestämmande av antalet övriga styrelseledamöter samt val av dessa
11. Val av två revisorer och en revisorssuppleant
12. Val av förbundsrepresentanter
13. Tillsättande av valberedning
14. Presentation av budget för 2021 och fastställande av årsavgift för 2022
15. Propositioner
16. Motioner
17. Övriga frågor. Under denna punkt kan inga beslut fattas.
18. Mötet avslutas

Årsmöteshandlingar finns på förfrågan hos kansliet, kansli@rosis.org

OBS: för att delta på årsmötet krävs medlemskap och betald årsavgift för 2021!

publicerat 30 okt 2020

 

 

 

 

Kalender