Studiebesök FRA

  • Datum: 2019-01-24
  • Plats: FRA, Lovön, buss 323 fr Brommaplan till Rörby/FRA stannar utanför, parkering finns
  • Tid: 18.00, inpassering och samling 17.45
  • Sluttid: 20.00
  • Anmälan:anmalan@rosis.org senast: 15 jan med angivande av namn+personnr
  • Kostnad: ingen

Välkomna till en unik och exklusiv kväll hos FRA

Program i stort

18.00-19.30, föredrag om FRA och dess verksamhet inkl frågestund

19.30-20.00, guidad visning av FRAs museum med flera Enigma krypteringsmaskiner mm.

Signalunderrättelseverksamhet

Signalunderrättelseverksamheten vid FRA riktas mot utländska förhållanden och sker till stöd för svensk utrikes-, säkerhets- och försvarspolitik. Det kan till exempel handla om

– militär förmåga hos främmande länder
– stöd till svenska militära insatser utomlands
– utveckling och spridning av massförstörelsevapen i andra länder
– internationell terrorism
– IT-angrepp från utlandet mot känsliga informationssystem i Sverige
– mänskliga rättigheter i auktoritärt styrda länder

Signalspaning sker på uppdrag av regeringen, Regeringskansliet, Försvarsmakten, Säkerhetspolisen och/eller NOA, Nationella operativa avdelningen inom Polismyndigheten. FRA:s signalspaning kräver tillstånd från Försvarsunderrättelsedomstolen och granskas löpande av Siun, Statens inspektion för försvarsunderrättelseverksamheten.

Det finns ett uttryckligt förbud i lagen för FRA att inhämta signaler där både avsändare och mottagare befinner sig i Sverige.
Läs mer här

Informationssäkerhet

FRA har till uppdrag att bidra till att stärka informationssäkerheten inom samhällsviktig verksamhet i Sverige.
FRA bidrar till att stärka skyddet genom att bland annat testa sårbarheten i IT-system eller genom att ge konkreta råd om hur informationssäkerheten kan förbättras i de berörda verksamheterna. Det kan till exempel handla om informationssäkerheten i statliga myndigheter eller inom kritisk infrastruktur.

Arbetet riktar in sig på verksamheter som hanterar information som är känslig i ett nationellt säkerhetsperspektiv.

 

OBS!

  1. medtag ID-kort
  2. svenskt medborgarskap krävs
  3. max 20 personer, medlemmar har företräde

Frågor, ej anmälan, till ROSIS programofficer Peter Lissgärde, peter.lissgarde@rosis.org tel 073-731 41 11

https://www.fra.se/

 

Kalender