Nyårshälsning från ordförande

 

Kära medlemmar av ROSIS, aktiva såväl som före detta aktiva,

För drygt ett år sedan skrev jag en ledare för På ROSIS-Fronten om våra två yrken – vårt viktiga civila yrke och vårt yrke som reservofficer. Jag filosoferade om hur vi krigar på låtsas, bara för att veta hur det ska vara när det är på riktigt.

Nu behöver det inte vara krig för att samhället ska uppleva ett tryck utifrån, där gemensamma resurser mobiliseras. Det kan även vara en kris, en pandemikris. Jag tror inte vi samhällsmedborgare har upplevt något liknande i modern tid. Jag tror heller inte att vår beredskap så fullt ut testats, som i år. Jag tror också att vi alla dragit våra egna slutsatser om vår beredskap är god, och vilka åtgärder som kan vidtagas för att göra den bättre och mer uthållig.

Själv har jag reflekterat över vad jag skulle kunnat bidra med, om jag blivit inkallad – vad mitt yrkesval hade kunnat bidra med. Ur denna tanke kommer även det som Winton Churchill, och nu senare Sverof, kommit att benämna ”Twice a citizen”, dvs vad jag kan bidra med inte i min yrkesroll som reservofficer utan i samhället med utgångspunkt i detta mitt yrkesval. Vad kan jag bidra med i samhället, som ligger utanför mitt krigsförband eller Försvarsmakten, med utgångspunkt i min reservofficersutbildning?

Detta totalförsvarsperspektiv har behändigt nog tagits upp i diskussioner mellan Sverof och Försvarsmakten, som syftade till att få fram ett nytt avtal som reglerade mellanhavandena organisationerna emellan, då det gamla vadrpå väg att gå ut. Ni har säkert läst om samarbetsavtalet som undertecknades den 1 september i år 2020. Avtalet ersätter alla tidigare avtal mellan Sverof och Försvarsmakten, riktar sig mot alla reservofficerare – alltså både krigsplacerade och icke-krigsplacerade – och pekar ut fem verksamhetsområden vilka kontinuerligt ska vidareutvecklas och dessa är:

  • Attrahera, rekrytera och utveckla reservofficersyrket
  • Utbildning och övning utöver krigsförbandens ansvar
  • Internationell verksamhet
  • Fysiskt stridsvärde
  • Stipendier

Det är oerhört tillfredsställande att se detta framåtblickande samarbete komma på plats. Jag ser fram emot ROSIS involverande i detta banbrytande och mycket viktiga arbete och samarbete.

För det dryga året sedan skrev jag även om styrelsens konsolideringsarbete av ROSIS verksamhet. Jag ska villigt erkänna att det inte varit mycket synlig verksamhet i år; och det av förklarliga pandemiska skäl. Icke desto mindre, styrelsen har arbetat med att utveckla verksamheten framåt. Vår nya kassör, Anders Sjöqvist, har tillsammans med vår mångårige trotjänare Leif Danielsson arbetat med att få en total genomlysning av vår ekonomi – och de har lyckats väl. Anders har gjort ett fantastiskt jobb!

För att konsolideringen skulle få en skjuts framåt för vår verksamhet, beslöt även styrelsen under året att agera på ett erbjudande från Militärsällskapet i Stockholm och utöka vårt aktieinnehav från 5 till 16 (de ursprungliga 5 C-aktierna kompletterades med 11 B-aktier). Det fanns flera goda skäl till detta, bland annat har vi via ett samarbetsavtal fått tillgång till deras lokaler för föreläsningar, middagar och sociala event till kraftigt rabatterade priser. Vi får även för våra medlemmar tillgång till Militärsälskapets torsdagspub där vi framförallt kommer att organisera vår nya månadsvisa After Work. Vi har även ordnat en kumulativ rabatt på 5 procent för Militärsällskapets inträdesavgift; dvs om 10 ROSIS-medlemmar samtidigt ansöker om medlemskap i Militärsällskapet ges alla en 50-procentig rabatt på inträdesavgiften på 2000 kr; är man 20 personer blir det ingen inträdesavgift alls.

Med detta avtal i hamn kan vi erbjuda den vardagliga sociala gemenskap som vi saknat i vårt sällskap – att utan program eller föreläsning träffas och bara snacka och ha det trevligt i lokaler som är gjorda för ändamålet och dessutom appellerar till vårt yrkesval!

ROSIS kommer under år 2021 att vara mer närvarande, särskilt med avtalet med Militärsällskapet som grund. Men inte bara avtalet med Militärsällskapet kommer att skapa förutsättningar för ROSIS att vara mer närvarande. Även samarbetsavtalet mellan Sverof och Försvarsmakten bidrar till detta. Samarbetsavtalet skapar grunden för ett system som är fungerande, skarpt, innovativt och kompatibelt med reservofficerens roll i samhället i dag. För att citera mig själv från oktober 2019:

”Nu när Försvarsmakten bygger upp sin verksamhet så måste vi också göra det, bli det stöd och den partner ni reservare behöver. Det är en lång fast intressant process där vi kommer att se de första resultaten nästa år.”

 

Med en förhoppning att ni haft en riktigt

God Jul

och får ett

Gott Nytt År

 

Carl Henrik Assargård
ROSIS ordförande