Årsmöte

  • Datum: 2024-02-22
  • Plats: Militärsällskapet, Valhallav. 104, 1 tr, kod 1144
  • Tid: 18.00, mingel i baren fr 17.00
  • Sluttid: 20.00
  • Anmälan:Anmälan via svenska lag senast: 15 feb enl länk ovan
  • Kostnad: ingen

Kallelse till ROSIS årsmöte

Härmed kallas alla medlemmar i ROSIS till årsmöte 2024.
Motioner ska vara ROSIS kansli tillhanda senast 2024-01-25 och sänds till kansli@rosis.org

Tidplan:

17.00-18.00 Samling o mingel i baren

Lättare förtäring bjuder ROSIS på till föredraget.

18.00-20.00  Årsmöte

Föredragningslista:

1.  Årsmötets öppnande
2.  Val av ordförande för mötet
3.  Val av sekreterare för mötet
4.  Godkännande av föredragningslista
5.  Fastställande av röstlängd
6.  Val av två justeringsmän
7.  Frågan om stämman blivit behörigen kallad
8.  Styrelsens verksamhetsberättelse för 2023
9.  Revisorernas berättelse
10.  Fastställande av resultat- och balansräkningar
11.  Fråga om ansvarsfrihet för ROSIS styrelse för den tid revisionen avser
12.  Val för tiden fram till nästa ordinarie årsmöte
         a.  Ordförande för ett år
         b.  Ledamöter enligt §23 för ett år
         c.  Två revisorer jämte två ersättare för ett år
13.  Val av delegater
         a.  SVEROF
         b.  Försvarsutbildarförbundet (FöUtb)
14.  Val till valberedningen för tiden till och med nästa ordinarie årsmöte; ordförande och övriga ledamöter
15.  Fastställande av arvoden till styrelsen
16.  Fastställande av summarisk budget och översiktlig verksamhetsplan för sällskapet 2024
17.  Fastställande av årsavgift för nästkommande verksamhetsår 2025
18.  Propositioner till årsmötet debatteras och besvaras
19.  Övriga frågor
20.  Årsmötets avslutande

Årsmöteshandlingar finns på förfrågan hos kansliet, kansli@rosis.org

OBS:

För att delta på årsmötet krävs medlemskap och betald årsavgift för 2024!

Anmälan senast den 15 februari via svenska lag enl nedan länk

Årsmöte ROSIS 2024 den 22 februari 2024, 18:00 – 20:00 / Reservofficerssällskapet i Svealand – Svenskalag.se

OBS! du måste vara inloggad för att anmäla dig, för inloggningsdetaljer se tidigare mail sänt från ROSIS via Svenska lag, glöm inte kolla ditt spamfilter!

Publicerat 23 aug 2023. Uppdateras.

Frågor till sekreterare@rosis.se

Kalender