Reservofficerssällskapet i Svealand

Om ROSIS

Reservofficerssällskapet i Svealand, ROSIS, är en förening för reservofficerare bosatta eller verksamma i Svealand. Föreningen har cirka 500 medlemmar och är en lokalavdelning under Förbundet Sveriges Reservofficerare (SVEROF). ROSIS bildades 12 oktober 1943. Föreningens verksamhets- och upptagningsområde innefattar länen; Stockholm, Värmland, Örebro, Gotland, Södermanland, Västmanland.

Syfte

ROSIS verksamhet står på tre ben, utbildning för ledande befattningar i samhällets krishanterings- och försvarsorganisationer, spridande av försvars- och krishanteringsinformation och för social samvaro under kamratliga former.

Ledning

ROSIS leds av en styrelse om upp till 12 personer med adjungerade specialister. ROSIS är den största av landets 25 lokalavdelningar för reservofficerare inom Armén, Flygvapnet och Amfibiekåren.

De flesta av ROSIS medlemmar bor i Svealand.