Kungliga Örlogsmannasällskapet 250 år, 8-12 nov

  • Datum: 2021-11-08
  • Plats: diverse
  • Tid: 8-12 nov
  • Sluttid: 12 nov
  • Anmälan:Anmälan senast 1 nov enl länk https://www.koms.se/anmalan-till-aktiviteter/
  • Kostnad: ingen

Kungl. Örlogsmannasällskapet (KÖMS), Sveriges Marina Akademi, instiftades i Stockholm 1771. Under 2021 kommer akademien högtidlighålla de första 250 åren med ett jubileumsprogram.

Kungl. Örlogsmannasällskapet första möte hölls den 15 november 1771 i Stockholm. Det är Sveriges äldsta och en av väldens äldsta militärvetenskapliga samfund. Det var unga officerare vid galäreskadern som stiftade Örlogsmannasällskapet och dåvarande chefen för galäreskadern, viceamiral Christoffer Falkengréen, utnämndes till hederspreses. Örlogsmannasällskapet fick kungligt beskydd 1805.

Mer om Kungl. Örlogsmannasällskapets historik går att läsa HÄR.

Kungl. Örlogsmannasällskapets valspråk är ”Med förstånd och styrka”. Syftet med akademiens verksamhet är att följa och aktivt verka för utvecklingen av sjökrigsvetenskapen i synnerhet och sjöväsendet i allmänhet. Med modernt språk talar vi idag om sjöfarten istället för sjöväsendet. Kungl. Örlogsmannasällskapet arbetar för att synliggöra den starka strategiska kopplingen mellan sjöfart, välfärd, miljö samt försvaret av hamnar och sjövägar.

I Stockholm kommer aktiviteterna att vara koncentrerade till 8-12 november.

Akademien kommer också, som en del av jubileet, att deltaga i de Kungl. akademiernas föreläsningsserie 2021 i samarbete med Kungl. Musikaliska akademien.

Planerat Jubileumsprogram för Kungl. Örlogsmannasällskapet 250 år 2021:

Jubileumsveckan kommer att genomföras 8-12 nov i Stockholm med intressanta förevisningar och symposier i linje med vad som tidigare har meddelats och avslutas med marinkonferensen på Medelhavsmuseet.

Jubileumsskriften är under framtagande och kommer att presenteras på Sjöhistoriska museet i Stockholm under eftermiddagen fredagen den 12 november.

ROSIS har fått exklusivt tillstånd att vara med på dessa aktiviteter så ta chansen!

för detaljprogram och anmälan se länk

Anmälan till aktiviteter under jubileumsveckan – Kungl. Örlogsmannasällskapet (koms.se)

Kalender