Totalförsvarskväll i Västerås

  • Datum: 2019-03-14
  • Plats: Fullmäktigesalen, Västerås stadshus, Stadshusentrén, Fiskartorget
  • Tid: 19.00
  • Sluttid: 21.00
  • Anmälan:ingen
  • Kostnad: ingen

Totalförsvarskväll i Västerås

 

”Samordning och stöd vid olyckor och kriser”

Enligt MSB:s instruktion ska de enligt
7 §   Myndigheten ska ha förmågan att bistå med stödresurser i samband med allvarliga olyckor och kriser och vid höjd beredskap.

Myndigheten ska stödja berörda myndigheters samordning av åtgärder vid en kris eller höjd beredskap. Myndigheten ska se till att berörda aktörer under sådana förhållanden, när det gäller krishantering och civilt försvar, får tillfälle att

  1. samordna åtgärder,
  2. samordna information till allmänhet och media,
  3. effektivt använda samhällets samlade resurser och internationella förstärkningsresurser, och
  4. samordna stödet till centrala, regionala och lokala organ i fråga om information och lägesbilder.

Se även https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/forordning-20081002-med-instruktion-for_sfs-2008-1002

Svante Werger, särskild rådgivare till GD MSB


”Militärregion Mitt
Militärregion Mitts möjligheter att stödja samhället.
Öv Thomas Karlsson, C Militärregion Mitt

”Värnpliktig igen

Information om en nygammal resurs (sedan 1901).
Övlt Mathias Segergren, LedR

 

I samband med pausen bjuds Du på kaffe.

SVEROF i Västmanland; Totalförsvarsinformation, Civilförsvarsförbundet, Europaklubben, Frivilliga Radioorganisationen, Försvarsutbildarna Västmanland, Hemvärnsveteranerna Västmanland, Ledningsregementet, Länsstyrelsen, Mellersta Mälardalens Bilkår, Västerås stad, Västra Aros Lottakår.

Arrangör Jan Burell, jan.burell@mbox.lidnet.se , tel 070-5694568

V Ä L K O M M E N

Totalförsvarskväll i Västerås våren 2019

 

Kalender