Stadgar

Stadgar för ROSIS (Reservofficerssällskapet i Svealand)

PDF:

ROSIS Stadgar Rev B

(Antagna den 12 oktober 1943 med ändringar till och med den 20 februari 2017)

Allmänt
§ 1. ROSIS, (Reservofficerssällskapet i Svealand), är en ideell förening för personer med bakgrund som reservofficerare eller motsvarade.
§ 2. Sällskapets verksamhet ska bygga på frivilligt engagemang från medlemmarna och vara en organisation som hyllar demokratiska värderingar och arbetsmodeller.
§ 3. Sällskapets territoriella verksamhetsområde omfattar Gotlands, Stockholms, Södermanlands, Värmlands, Västmanlands och Örebro län.
§ 4. Sällskapets samverkar med myndigheter, Hemvärnet, frivilliga försvarsorganisationer och andra organisationer, vilkas verksamhet har beröring med föreningens ändamål och uppgifter.
Uppgift
§ 5. Verksamheten ska omfatta försvarsupplysning samt rekrytering och frivillig vidareutbildning av personal inom Försvarsmakten och av personal för krishantering samt insatser till stöd för samhället.

Sällskapet har också till ändamål att sammanföra medlemmarna till sammanhållning och kamratlig samvaro.

Sällskapet ska, genom sin verksamhet, främja totalförsvaret.

För att kunna verka över hela området kan lokala klubbar bildas. Dessa lyder under sällskapets styrelse som lokala arbetsutskott.

Organisation
§ 6. Sällskapet utgör en lokalavdelning av förbundet Sverof.

Då sällskapet ingår i Stockholms och Södermanlands försvarsutbildningsförbund är det en frivillig försvarsorganisation.

§ 7. Årsmötet är sällskapets högsta beslutande organ.

Styrelsen är sällskapets verkställande och förvaltande organ.

Styrelsen har sitt säte i Stockholm

§ 8. Sällskapets räkenskapsår sammanfaller med kalenderåret.
Medlemskap
§ 9. Medlemskap i föreningen kan erhållas av person som avlagt reservofficersexamen eller motsvarande eller som genomgår reservofficersutbildning. Styrelsen kan besluta att annan person som anses gynna sällskapet kan beviljas medlemskap.

Medlem i sällskapet ska verka för sällskapets ändamål och förbinder sig att följa sällskapets stadgar.

För medlemskap i sällskapet krävs att årsavgiften betalats eller att befrielse från årsavgiften, för begränsad tid, har beviljats av styrelsen.

Beslut om medlemskap fattas av styrelsen.

§ 10. Medlem som önskar utträda ur sällskapet ska anmäla detta till styrelsen.

Medlem som inte erlagt årsavgift under närmast föregående verksamhetsår anses ha lämnat sällskapet.

§ 11. Medlem som motarbetar föreningen, dess syften eller på annat sätt agerar så att det kan uppfattas skada föreningen eller de förbund föreningen är medlem i, det svenska försvaret eller Försvarsmakten, kan uteslutas. Uteslutning träder i kraft omgående. Uteslutning sker genom styrelsebeslut, vilket skall ske med tre fjärdedelar av styrelsens ledamöter. Innan beslut fattas bör styrelsen ha givet den aktuelle medlemmen möjlighet att yttra sig i frågan. All information till medlemmen ska ske enligt bestämmelserna i § 30.
§ 12. Till hedersmedlem i sällskapet kan årsmötet, på förslag av styrelsen, välja den som gjort synnerligen förtjänstfulla insatser för Sällskapet.

Hedersmedlem betalar ingen medlemsavgift.

Årsmöte
§ 13. Årsmötet består av

1.      Medlemmar i föreningen som har betalat medlemsavgiften för innevarande år.

2.      Inbjudna gäster som företrädare eller representanter för övriga organisationer och hemvärnet.

Årsmötet kan besluta att annan frivillig försvarsorganisation, hemvärnet, Försvarsmakten samt kommun får utse representant jämte ersättare att ingå i stämman. Representant och ersättare utses av organisationen för viss tid eller tills vidare. Dessa har yttranderätt men inte rösträtt.

§ 14. Ordinarie årsmöte hålls årligen före utgången av februari månad på tid och plats som sällskapets ordförande beslutar.

Meddelande härom sänds ut minst en månad före årsmötet.

Kallelse och föredragningslista, fastställd av föreningens ordförande ska finnas tillgängliga för samtliga medlemmar och till utsedda representanter senast två veckor före årsmötet.

Meddelande, kallelse och föredragningslista sändas enligt bestämmelserna i paragraf 30.

§ 15. Extra årsmöte hålls inom sex veckor om sällskapets ordförande eller styrelsen beslutar detta eller om minst en tredjedel av medlemmarna eller två av revisorerna begär det.

Kallelse och föredragningslista skickas ut snarast och senast två veckor före extra årsmöte enligt bestämmelserna i paragraf 30.

§ 16. I årsmötets överläggningar, men ej i dess beslut, får deltaga eventuella externa revisorer samt inbjudna företrädare för annan frivillig försvarsorganisation, hemvärnet, Försvarsmakten och kommun som sällskapet samverkar med.

 

§ 17. Vid årsmöte får beslut fattas endast i de ärenden som upptagits på föredragningslistan. Rätt att avge förslag till årsmöte har föreningsstyrelsen och enskild medlem.

Mötet kan besluta om överläggning, men ej besluta, i fråga som inte upptagits på föredragningslistan.

Vid extra årsmöte får beslut fattas endast i de ärenden som föranlett hållande av mötet.

§ 18. Vid ordinarie årsmöte ska följande ärenden förekomma:

1.      Val av ordförande vid mötet

2.      Val av sekreterare vid mötet

3.      Fastställa röstlängd

4.      Val av två justeringsmän

5.      Fråga om stämman blivit behörigen kallad

6.      Styrelsens verksamhetsberättelse för närmast föregående verksamhetsår

7.      Revisorernas berättelse

8.      Fastställande av resultat- och balansräkningar

9.      Fråga om ansvarsfrihet för föreningsstyrelsen för den tid revisionen avser

10.   Förslag som väckts av styrelsen, eller enskild medlem som önskar få ärende förelagt ordinarie årsmöte, ska minst tre veckor före mötet inlämna skriftligt förslag till styrelsen, som avger eget yttrande i ärendet.

11.   Fastställande av arvoden, ur såväl egna medel som statliga medel, till styrelsen, att fördelas efter styrelsens beslut

12.   Fastställande av summarisk budget och översiktlig verksamhetsplan för sällskapet, att gälla till huvudsaklig efterrättelse under nästa räkenskapsår

13.   Fastställande av årsavgift för nästkommande verksamhetsår

14.   Val för tiden fram till och med nästa års ordinarie årsmöte

a.      ordförande för ett år

b.      ledamöter enligt paragraf 23 för ett år.

c.      två revisorer jämte två ersättare för ett år.

15.   Val för tiden till och med nästa ordinarie årsmöte, av ordförande och övriga ledamöter i valberedningen

16.   Val av sällskapets delegater vid möte i förbundet Sveriges Reservofficerare Sverof.

17.   Val av delegater till Försvarutbildarförbundets stämma.

§ 19. Protokoll ska föras. Protokollet justeras av ordföranden vid mötet och av justeringsmännen.
Beslutsmässighet och rösträtt vid årsmöte
§ 20. Årsmötet är beslutsmässigt med det antal röstberättigade medlemmar enligt § 13 som infunnit sig.
§ 21. Röstning sker öppet. Varje medlem, enligt § 13 har en röst. Val sker dock med slutna sedlar om någon begär det.

Valda ledamöter av styrelsen äger dock inte rätt att deltaga i val av revisorer och ersättare för dessa eller i omröstning om resultat- och balansräkningar samt ansvarsfrihet för styrelsen.

Årsmötets beslut fattas med enkel röstövervikt. Beslut rörande ändring av dessa stadgar eller sällskapets upplösning fordrar dock bifall enligt paragraf 36.

Vid lika röstetal gäller den mening som ordföranden biträder, utom vid val med sluten omröstning då lottning sker.

Röstning med fullmakt är inte tillåten.

Valberedning
§ 22. Valberedningen består av dess ordförande och två övriga medlemmar, valda av årsmötet enligt § 18 punkt 14.

Valberedningen arbetar enligt riktlinjer som beslutas av årsmötet.

Valberedningen sammanträder på kallelse av ordföranden och är beslutsmässig om minst två ledamöter är närvarande.

Senast tre veckor före ordinarie årsmöte avger valberedningen förslag till val enligt § 18 punkterna 14 och 15. Förslaget utsänds med föredragningslistan.

Valberedningen ska kallas till årsmötet.

Styrelse
§ 23. Sällskapets styrelse består av styrelsens ordförande, sekreterare och kassör samt lägst fem och högst nio övriga funtionärer.

Ledamot enligt första stycket ska vara myndig, ej i konkurs, ej underkastad näringsförbud eller ställd under förvaltare.

Styrelsen utser inom sig vice ordförande, sekreterare, kassör och de övriga ledamöter sällskapet anser sig behöva.

§ 24. Styrelsen kan adjungera de personer som den finner lämpligt.
§ 25. Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden. Ordföranden är skyldig att inom sex veckor sammankalla styrelsen om minst hälften av ledamöterna eller om en av revisorerna begär det.

Revisorerna har rätt att närvara vid styrelsens möten med yttranderätt men har inte rösträtt.

Kallelse utsänds minst två veckor före sammanträdet. Föredragningslista, fastställd av styrelsens ordförande, sänds till ledamöterna före sammanträdet.

§ 26. Styrelsen åligger att

1.      företräda sällskapet, bevaka dess intressen och handha dess angelägenheter

2.      verka för utveckling och förbättring av sällskapets verksamhet

3.      verka för samordning av den frivilliga försvarsverksamheten

4.      verkställa årsmötets beslut

5.      besluta i frågor som inte enligt dessa stadgar ska föreläggas årsmötet

6.      bereda ärenden som ska behandlas av årsmötet

7.      planlägga verksamheten och medverka vid dess genomförande i samverkan med eget Försvarsutbildningsförbund samt Försvarsmakten och kommun

8.      bemyndiga firmatecknare för föreningen

9.      förvalta föreningens egna medel

10.   handha och ansvara för tilldelade statsmedel enligt meddelade föreskrifter

11.   avge verksamhetsberättelse och årsbokslut

12.   föreslå ordinarie årsmöte summarisk budget för sällskapet att gälla till huvudsaklig efterrättelse under nästa verksamhetsår

13.   utse funktionärer, arbetsgrupper samt representanter i andra organisationer

14.   i rättsliga sammanhang själv eller genom ombud företräda sällskapet.

§ 27. Protokoll ska föras. Protokollet justeras av den som varit ordförande vid sammanträdet och av en av styrelsen utsedd justeringsman.
§ 28. Styrelsen är beslutsmässig om fler än hälften av ledamöterna enligt § 23 första stycket är närvarande.
§ 29. Beslut fattas med enkel röstövervikt.

Den som adjungerats har yttrande- och förslagsrätt i alla frågor. Röstning sker öppet. Val sker dock med slutna sedlar om någon begär det.

Vid lika röstetal gäller den mening som ordföranden biträder, utom vid val med sluten omröstning då lottning sker.

Beslut om medlems uteslutning ska, för att vara giltigt, fattas av minst tre fjärdedelar av styrelsens ledamöter.

Kommunikation
§ 30. Information till medlemmar sänds till minst en av de adresser medlemmen angivit. Styrelsen kan bestämma vilken adress eller vilka adresser som ska användas. Hemsida eller liknande kan också användas enligt styrelsens bestämmande.
Arbetsutskott
§ 31. Inom föreningsstyrelsen kan, vid behov, ett arbetsutskott finnas. Detta består av, om styrelsen inte beslutar annorlunda, styrelsens ordförande och vice ordförande, sekreteraren och kassören.
§ 32. Arbetsutskottet kan

1.      handlägga löpande ärenden

2.      besluta i ärenden som inte utan olägenhet kan uppskjutas till styrelsens nästa sammanträde

3.      besluta i ärenden som hänskjutits från styrelsen

4.      bereda ärenden för beslut i styrelsen.

Finns arbetsutskott ska direktiv för dess uppgifter, ansvar och befogenheter finnas. Protokoll ska föras.

Förvaltning och revision
§ 33. Föreningens tillgångar ska enligt föreningsstyrelsens bestämmande användas och förvaltas på ett omsorgsfullt och betryggande sätt.
§ 34. Föreningsstyrelsens förvaltning ska för varje verksamhetsår granskas av de två revisorerna.

Revisionen ska ske löpande och enligt god revisionssed. Räkenskaper och föreningsstyrelsens protokoll för det gångna verksamhetsåret ska vara revisorerna tillhanda senast den 15 januari.

Revisorerna ska till ordinarie föreningsstämma avge berättelse över årsrevision.

Om ansvarsfrihet inte beviljats föreningsstyrelsen och talan å förvaltningen för det verksamhetsår redovisningen omfattar inte skett inom sex månader efter årsmötet det redovisningshandlingar och revisionsberättelse lämnats på föreningsstämman, ska ansvarsfrihet anses beviljad.

 

Stadgeändring
§ 35. Förslag om ändring av dessa stadgar ska underställas ordinarie årsmöte.

Beslut om stadgeändring är giltigt om minst två tredjedelar av de vid årsmötet närvarande röstberättigade är eniga om beslutet.

Är sällskapet medlem av Sverof träder den nya stadgan i kraft först sedan den godkänts av Sverofs styrelse. Detta godkännande kan ske innan årsmötet fattar sitt beslut.

Är sällskapet medlem av Stockholms och Södermanlands förvarsutbildningsförbund träder den nya stadgan i kraft först sedan paragraferna 1 till 5 godkänts av Stockholms och Södermanlands förvarsutbildningsförbunds styrelse. Detta godkännande kan ske innan årsmötet fattar sitt beslut.

Upplösning
§ 36. Förslag om upplösning av sällskapet ska underställas årsmöte.

Beslut om upplösning är giltigt om minst två tredjedelar av de närvarande röstberättigade vid två, med minst två månaders mellanrum på varandra följande årsmöten/extra årsmöten varav en ordinarie, är eniga om beslutet.

Vid upplösning av sällskapet ska i första hand sökas sammanslagning med annan lokalförening inom Sverof och i andra hand förening med liknande inriktning. Om Sverof ej finns skall föreningens tillgångar tillfalla den organisation inom reservofficersrörelsen eller frivilligförsvaret som det andra årsmötet beslutar.