Reservofficerssällskapet i Svealand

Historia

ROSIS bildades den 12 oktober 1943 i närvaro av cirka 250 reservofficerare. Syftet med sällskapet var, att främja yrkeskunskap samt kontakt mellan reservofficerare genom klubbaftnar, utflykter, studier, film, idrott och tävlingar.

Verksamheten kom igång med föredrag, gymnastik, parorientering, handboll och skytte. 1952 hyrdes gården Lilla Kisala för sällskapets sportaktiviteter och medlemmarnas friluftsliv. I mitten av 1950-talet påbörjades studieresor till anläggningar med militär anknytning. Vid denna tid tillkom också sällskapets tidning På Stockholmsfronten och sällskapets eget kansli.

Från slutet av 1950-talet har ROSIS haft ett återkommande utbyte med Helsingfors Svenska Reservofficersklubb, HSRK. ROSIS har också samverkat med systerorganisationer i Danmark (HPRD) och Norge (NROF) samt under årens lopp gjort studieresor till ett flertal europeiska länder och USA.

ROSIS medlemsantal har under många år legat kring 1000 eller fler. Under senare år har antalet medlemmar sjunkit till ca 600 beroende på att Försvarsmakten inte har haft någon nyrekrytering av reservofficerare och i stort sett ingen repetitionsutbildning av befintliga. I några län har tidigare reservofficerssällskap upphört med verksamheten. ROSIS utökade därför 2013 sitt upptagningsområde till större delen av Svealand och ändrade sitt namn till Reservofficerssällskapet i Svealand. ROSIS hoppas också på att få bli en del av Försvarsutbildarna i Stockholm och Södermanland.

En fyllig beskrivning av ROSIS historia finns i minnesskriften Reservofficerssällskapet i Stockholm 1943-2003.

Alf Eckerhall, traditionsofficer